Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Onze troeven

Wij stimuleren onze kinderen om te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zodat ze hun eigen talenten ten volle tot ontwikkeling kunnen brengen.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

In onze school werken we sterk op het zelf keuzes leren maken, zelf actief zijn, zelf initiatief tot leren mogen nemen. Door de specifieke manier van werken in het Montessorionderwijs ervaren de kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn. Van jongs af aan is in het kind een innerlijke drang (intrinsieke motivatie) aanwezig om zich te ontwikkelen, om op steeds meer gebieden zelfstandigheid te veroveren.


Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Onze manier van werken vraagt van alle kinderen een groot gevoel van empathie en rekening houden met elkaar. Om ieder kind op eigen niveau met verschillende taken bezig te laten zijn vereist veel zelfdiscipline. Kinderen geven elkaar de ruimte om rustig te kunnen werken. Daarnaast neemt het samenwerken tussen kinderen een belangrijke plaats in. Het kan zijn dat een kind het probleem van een andere leerling kan oplossen, dat ze samenwerken bij het maken van een project of bij het uitvoeren van een taak.

Leerkracht – kinderen

De leerkracht ondersteunt het kind bij het eigen ontwikkelingsproces. De keuzevrijheid van het kind is van groot belang. Het omgaan met die keuzevrijheid is ook een ontwikkelingsproces waarbij de leerkracht stimulerend optreedt en het kader van de keuzevrijheid aangeeft. Maria Montessori noemt dit “vrijheid in gebondenheid”.

Een grote aandacht voor de individuele ontwikkeling

De bovengenoemde gevoelige perioden komen niet bij elk kind op hetzelfde moment voor. Door goede observaties moet helder worden aan welke nieuwe stap in een bepaalde ontwikkelingsfase een kind toe is. Kinderen ontwikkelen zich niet via een fictief gemiddelde. Soms gaat de ontwikkeling sneller, dan weer langzamer. Dat eigen ontwikkelingstempo moet de ruimte krijgen. Dat betekent dat optimaal rekening wordt gehouden met de individuele ontwikkeling van elk kind.

De voorbereide omgeving

De leerkracht zorgt voor een goed voorbereide omgeving, waarin het kind wordt uitgenodigd activiteiten te ondernemen die het kind helpen zich verder te ontwikkelen. Onderdeel van die goed voorbereide omgeving is een rustige werksfeer. Kinderen maken een eigen planning, waarbij ze wel rekening houden met groepsactiviteiten die op een vaste tijd zijn ingepland: bv. bewegingslessen of taken die op een bepaald moment af moeten zijn.

Gemengde leeftijdsgroepen

In onze school zitten kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar in de klasgroep: de peuters = scheppers (2,5 jaar), de onderbouw = ontdekkers (3-4-5 jaar), de middenbouw = verkenners (6-9 jaar) en de bovenbouw = wetenschappers (9-12 jaar). Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp, naar behoefte en mogelijkheden. Het kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Kinderen zien een toekomstperspectief in hun ontwikkeling door de werkzaamheden en ervaringen van oudere kinderen. Bovendien is er materiaal aanwezig voor drie leeftijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt.

Montessorimateriaal

Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van een Montessorischool zijn de leermiddelen, het “ontwikkelingsmateriaal” genoemd. De materialen zien er aantrekkelijk en uitnodigend uit en zijn zelfcorrigerend. Hierdoor ontwikkelt het kind zichzelf. Ook moderne methoden en materialen kunnen een bijdrage leveren aan de ordening van een (nieuwe) inhoud en kunnen daarom goed ingezet worden in onze Montessorischool. Bekijk hieronder de materialen in actie!

Montessorimateriaal in actie